Κάνε την καρδιά σου κατά την καρδιά του Θεού


21Και έπειτα εζήτησαν βασιλέα, και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, υιόν του Κις, άνδρα εκ της φυλής Βενιαμίν, τεσσαράκοντα έτη· Ά Σαμ 8:5Ωσ 13:11Ά Σαμ 9:15Ά Σαμ 10:1
22και μεταστήσας αυτόν, ανέστησεν εις αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας· Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Ά Σαμ 16:12Ά Σαμ 13:14,

Επικοινωνία

  • Τοποθεσία

    Μοσχοπόλεως 27 (παράλληλη της Μητροπόλεως)
    Καστοριά 521 00, Ελλάδα

  • Τηλέφωνο:

    6985563360