ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - by Δημήτρης Ιωάννου

ΑΡΧΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

Duration:39 mins 33 secs

Λουκ. 2:1 Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή πάσα η οικουμένη.
Λουκ. 2:2 Αύτη η απογραφή έγεινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρήνιος.
Λουκ. 2:3 Και ήρχοντο πάντες να απογράφωνται, έκαστος εις την εαυτού πόλιν.
Λουκ. 2:4 Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ,
Λουκ. 2:5 διά να απογραφή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος.
Λουκ. 2:6 Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν αι ημέραι του να γεννήση·
Λουκ. 2:7 και εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν τω καταλύματι.

Επικοινωνία

  • Τοποθεσία

    Μοσχοπόλεως 27 (παράλληλη της Μητροπόλεως)
    Καστοριά 521 00, Ελλάδα

  • Τηλέφωνο:

    6985563360